لوگوی چراغ

تقویم اقتصادی از ۴ سپتامبر تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۳

0 دیدگاه
تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی از ۴ سپتامبر تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۳

تقویم اقتصادی از دوشنبه ۱۳ شهریور تا شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

تقویم اقتصادی دوشنبه ۴ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیر
تمام روزEURفرانسه – ثبت نام خودروهای جدید (سالانه)کم
تمام روزCADLabor Dayکم
تمام روزUSDLabor Dayکم
تمام روزEURآلمان – ثبت نام خودروهای جدید (سالانه)کم
02:15NZDقیمت های بندر 3 ماههکم
02:15NZDTerms of Trade 3 ماههکم
02:15NZDقیمت های واردات 3 ماههکم
04:30AUDاسترالیا – سنجش تورم (ماهانه)کم
05:00AUDموجودی های تجاری 3 ماههکم
05:00AUDCompany Gross Profits 3 ماههمتوسط
05:00AUDاسترالیا و نیوزلند-eed Job Ads (ماهانه)کم
09:30EURآلمان – واردات (ماهانه)کم
09:30EURآلمان – صادرات (ماهانه)متوسط
09:30EURآلمان – تراز تجاریزیاد
10:30CHFتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماههکم
10:30CHFتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه)کم
13:00EURآلمان – سررسید 3 ماهه Bubill Auctionکم
13:00EURآلمان – 9-Month Bubill Auctionکم
15:00EURبانک مرکزی اروپا Elderson Speechکم
16:30EURفرانسه – سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
16:30EURفرانسه – سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانهکم
16:30EURفرانسه – سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانهکم
16:30EURآلمان – Bundesبانک President Nagel Speechکم
17:00EURسخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagargمتوسط
17:30EURبانک مرکزی اروپا Lane Speechکم
17:30EURبانک مرکزی اروپا Panetta Speechکم

تقویم اقتصادی سه شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیر
تمام روزUSDشاخص جاری مدیران تدارکاتکم
تمام روزUSDکل فروش خودروکم
02:30AUDJudo Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییکم
02:30AUDJudo Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییمتوسط
02:31GBPBRC خرده فروشی Monitor (سالانه)متوسط
03:00JPYمخارج خانوار (سالانه)کم
03:00JPYمخارج خانوار (ماهانه)کم
04:00JPYجیبون ژاپن Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییمتوسط
04:00JPYجیبون ژاپن Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییکم
05:00AUDخرده فروشی (ماهانه) نهاییکم
05:00AUDحساب های جاریکم
05:00AUDNet صادرات Contribution to تولید ناخالص داخلی (GDP)کم
05:15CNYچین – شاخص ترکیبی شاخص مدیران خرید (PMI)کم
05:15CNYچین – شاخص خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI)متوسط
07:05JPY10 ساله – حراج اوراق خزانهکم
08:00AUDRBA تصمیم نرخ بهرهزیاد
10:30EURسخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagargمتوسط
11:20EURفرانسه – HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییمتوسط
11:20EURفرانسه – HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییکم
11:25EURآلمان – HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییمتوسط
11:25EURآلمان – HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییکم
11:30GBPفروش خودروهای جدید (سالانه)کم
11:30EURبانک مرکزی اروپا مصرف کننده pectation Surveyمتوسط
11:30EURHCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییمتوسط
11:30EURHCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییکم
12:00GBP Global/CIPS مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییکم
12:00GBP Global/CIPS خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییمتوسط
12:30EURشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه)کم
12:30EURشاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه)کم
12:30EURبانک مرکزی اروپا Fernandez-Bollo Speechکم
13:00EURآلمان – 10 ساله – Bund/€i Auctionکم
13:00EURآلمان – 30 ساله Bund/€i Auctionکم
13:00EURآلمان – Bundesبانک Wuermeling Speechکم
16:00EURبانک مرکزی اروپا Schnabel Speechکم
17:30USDسفارش های کارخانه (ماهانه)متوسط
17:30USDسفارش های کارخانه حمل و نقلکم
17:30USDIBD/TIPP خوش بینی اقتصادیمتوسط
18:00EURبانک مرکزی اروپا De Guos – Speechکم
18:30NZDشاخص جهانی قیمت لبنیاتکم
19:00USDسررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
19:00USDسررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانهکم
20:30USDحراج اوراق 52 هفته ایکم

تقویم اقتصادی چهارشنبه ۶ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیر
05:00AUDتولید ناخالص داخلی (GDP) Capital penditure 3 ماههکم
05:00AUDتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماههزیاد
05:00AUDتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه)متوسط
05:00AUDRBA چارت پککم
05:00AUDتولید ناخالص داخلی (GDP) Chain Price 3 ماههکم
05:00AUDتولید ناخالص داخلی (GDP) نهایی Consumption 3 ماههکم
09:30EURآلمان – سفارش های کارخانه (ماهانه)متوسط
11:00EURHCOB Construction شاخص مدیران خرید (PMI)کم
11:00EURفرانسه – HCOB Construction شاخص مدیران خرید (PMI)کم
11:00EURآلمان – HCOB Construction شاخص مدیران خرید (PMI)کم
12:00GBP ساختمانی شاخص مدیران خرید (PMI)متوسط
12:30GBP5 ساله حراج اوراق قرضهکم
12:30EURخرده فروشی (ماهانه)کم
12:30EURخرده فروشی (سالانه)کم
13:00EURآلمان – 10 ساله – حراج اوراق قرضه (Bund)متوسط
14:30USD درخواست های وام مسکنکم
14:30USD شاخص بازار وام مسکنکم
14:30USD نرخ وام مسکن 30-سالهمتوسط
14:30USD شاخص خریدکم
14:30USD شاخص بازپرداخت وام مسکنکم
15:30EURبانک مرکزی اروپا McCaul Speechکم
16:00USDصادراتمتوسط
16:00USDتراز تجاریمتوسط
16:00USDوارداتمتوسط
16:00CADLabor Productivity 3 ماههکم
16:00CADتراز تجاریمتوسط
16:00CADصادراتکم
16:00CADوارداتکم
16:25USDکتاب قرمز (سالانه)کم
17:05EURآلمان – Bundesبانک Wuermeling Speechکم
17:15USD شاخص خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییمتوسط
17:15USDترکیبی شاخص مدیران خرید (PMI) نهاییمتوسط
17:30USD خدمات Employmentمتوسط
17:30USD خدمات شاخص مدیران خرید (PMI)زیاد
17:30USD خدمات فعالیت های تجاریکم
17:30USD خدمات سفارش های جدیدکم
17:30USD خدمات Pricesکم
17:30CADبانک کانادا تصمیم نرخ بهرهمتوسط
19:00USD17-Week حراج اوراق خزانهکم
19:30EURسخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان – Balzکم
21:30USDفدرال رزرو امریکا Beige Bookکم
22:30USDفدرال رزرو امریکا Logan Speechمتوسط

تقویم اقتصادی پنجشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیر
تمام روزCNYچین – ذخایر ارز خارجیکم
00:00USDگزارش هفتگی ذخایر نفت خاممتوسط
02:15NZDفروش صنعتی (سالانه)کم
02:30AUDAi Group ustry متوسط
02:30AUDشاخص ساخت و ساز گروه AIکم
02:30AUDAIG Manufacturing کم
03:20JPYسرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضهکم
03:20JPYسرمایه گذاری خارجی در بازار سهامکم
03:20JPYذخایر ارز خارجیکم
05:00AUDتراز تجاریزیاد
05:00AUDواردات (ماهانه)کم
05:00AUDصادرات (ماهانه)کم
05:00AUDمجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) نهاییکم
05:00AUDمجوزهای ساخت و ساز (سالانه) نهاییکم
05:00AUDمجوزهای ساخت خصوصی (ماهانه) نهاییکم
05:00JPYBoJ Nakagawa Speechمتوسط
06:30CNYچین – صادرات (سالانه)متوسط
06:30CNYچین – واردات (سالانه)متوسط
06:30CNYچین – تراز تجاریزیاد
06:40AUDسخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا – Loweمتوسط
07:05JPYسررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانهکم
07:05JPY30 ساله حراج اوراق خزانهکم
08:30JPYشاخص اقتصادی Prelکم
08:30JPYشاخص Prelکم
09:15CHFنرخ بیکاریمتوسط
09:30EURآلمان – تولیدات صنعتی (ماهانه)متوسط
09:30GBPشاخص قیمت خانه هالیفاکسمتوسط
09:30GBPشاخص قیمت خانه هالیفاکس (ماهانه)متوسط
10:15EURفرانسه – ذخایر ارز خارجیکم
10:30CHFذخایر ارز خارجیکم
12:00EURبانک مرکزی اروپا Elderson Speechکم
12:30EURتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه 3rd Estمتوسط
12:30EURتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) 3rd Estمتوسط
12:30EURتغییرات اشتغال 3 ماهه نهاییکم
12:30EURتغییرات اشتغال (سالانه) نهاییکم
12:30EURفرانسه – 10 ساله – حراج اوراق قرضهکم
13:30GBPBBA نرخ وام مسکنکم
16:00CADمجوزهای ساخت و ساز (ماهانه)کم
16:00USDهزینه های کارمتوسط
16:00USDNonfarm Productivity 3 ماهه نهاییمتوسط
16:00USDشاخص مدعیان بیکاری آمریکامتوسط
16:00USDمیانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاریکم
16:00USDادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکاکم
17:30CAD شاخص مدیران خرید (PMI) زیاد
18:00USDNY فدرال رزرو امریکا Treasury Purchases 22.5 to 30 yrsکم
18:00USDگزارش هفتگی ذخایر گازکم
18:30USDگزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشیکم
18:30USDتغییرات نفت خام پالایشگاهکم
18:30USDتغییرات ذخایر تقطیری EIAکم
18:30USDگزارش تغییرات تولیدات گازوئیلکم
18:30USDتغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIAکم
18:30USDگزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیریکم
18:30USDتغییرات واردات نفت خام EIAکم
18:30USDتغییرات ذخایر نفت خام EIAمتوسط
18:30USDتغییر ذخایر گازوئیلمتوسط
19:00USD8 هفته ای حراج اوراق خزانهکم
19:00USD4 هفته ای حراج اوراق خزانهکم
19:30USD15 ساله نرخ وام مسکنکم
19:30USDنرخ وام مسکن 30-سالهکم
21:40CADبانک کانادا Gov Macklem Speechمتوسط

تقویم اقتصادی جمعه ۸ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیر
23:00USDفدرال رزرو امریکا Williams Speechمتوسط
تمام روزUSDUsed Car Prices (سالانه)کم
تمام روزUSDUsed Car Prices (ماهانه)کم
00:25USDفدرال رزرو امریکا Bowman Speechمتوسط
00:25USDفدرال رزرو امریکا Bowman Speechمتوسط
03:00JPYمیانگین درآمدهای نقدی (سالانه)کم
03:00JPYتغییرات پرداخت اضافه کاری (سالانه)کم
03:20JPYتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد سالانه نهاییمتوسط
03:20JPYتولید ناخالص داخلی (GDP) Price (سالانه) نهاییکم
03:20JPYتولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه نهاییمتوسط
03:20JPYحساب های جاریمتوسط
03:20JPYوام بانکی (سالانه)کم
03:20JPYتولید ناخالص داخلی (GDP) Private Consumption 3 ماهه نهاییکم
03:20JPYتولید ناخالص داخلی (GDP) Capital penditure 3 ماهه نهاییکم
03:20JPYتولید ناخالص داخلی (GDP) ternal Demand 3 ماهه نهاییکم
07:05JPYسررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانهکم
08:30JPYنظرسنجی جاری Eco Watchersکم
08:30JPYنظرسنجی آتی Eco Watchersکم
08:30USDفدرال رزرو امریکا Barr Speechمتوسط
09:00EURفرانسه – Private Non Farm Payrolls 3 ماهه نهاییکم
09:00EURفرانسه – Non Farm Payrolls 3 ماههکم
09:30EURآلمان – شاخص بهای مصرف کننده – CPIکم
09:30EURآلمان – نرخ تورم (ماهانه) نهاییمتوسط
09:30EURآلمان – نرخ تورم (سالانه) نهاییمتوسط
09:30EURآلمان – Harmonised نرخ تورم (ماهانه) نهاییکم
09:30EURآلمان – Harmonised نرخ تورم (سالانه) نهاییکم
10:15EURفرانسه – حساب های جاریکم
10:15EURفرانسه – تراز تجاریمتوسط
10:15EURفرانسه – صادراتکم
10:15EURفرانسه – وارداتکم
10:15EURفرانسه – تولیدات صنعتی (ماهانه)متوسط
10:30EURآلمان – Bundesبانک Wuermeling Speechکم
16:00CADتغییرات اشتغالمتوسط
16:00CADمیانگین دستمزد ساعتی (سالانه)کم
16:00CADنرخ مشارکت نیروی کارمتوسط
16:00CADنرخ بیکاریزیاد
16:00CADتغییرات استخدام های پاره وقتمتوسط
16:00CADتغییرات استخدام های تمام وقتمتوسط
16:00CADشاخص استفاده از ظرفیت کم
17:30USDموجودی عمده فروشی (ماهانه)کم
20:30USDBaker Hughes گزارش تعداد دکل های نفتیکم
20:30USDBaker Hughes گزارش تعداد کل دکل هاکم
22:30USDتغییر اعتبار مصرف کنندهکم

تقویم اقتصادی شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۳

زمانارزعنوان خبرتأثیر
05:00CNYچین – شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه)متوسط
05:00CNYچین – نرخ تورم (ماهانه)متوسط
05:00CNYچین – نرخ تورم (سالانه)متوسط

بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان کدام است؟ 👈 بررسی بروکرهای فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *